5/06/2554

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ( Peopleware )

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ( Peopleware ) หมาย ถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หรือควบคุมให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไป อย่างราบรื่น อาจประกอบด้วยคน ๆ เดียวหรือกลุ่มคนช่วยกันรับผิดชอบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับโครงสร้างของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรในหน่วยงานของคอมพิวเตอร์ได้ดั
1. ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ( System Analysis and Design ) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่วางระบบงานของคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า “ นักวิเคราะห์ระบบ ” ผู้ที่จะทำหน้าที่นี้ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เป็นอย่าง
2. ฝ่ายเกี่ยวข้องกับโปรแกรม ( Programming ) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานนี้เรียกว่า “ นักเขียนโปรแกรม ” เป็น ผู้ที่ทำหน้าที่คิดและเขียนคำสั่งโปรแกรมเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ตามชุดคำสั่งนั้น ๆ นักเขียนโปรแกรมแบ่งได้เป็นหลายๆ กลุ่มตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต่างกัน
3. ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริหาร ( Operation and service ) ทำหน้าที่นำโปรแกรมคำสั่งเข้าปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ และให้บริหารทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์
การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ ล้วนแต่สำคัญทัดเทียมกัน ถ้าขาดส่วนใดส่วนไปก็จะทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น